Cytaty po niemiecku z tłumaczeniem część 2

Oto kolejne cytaty po niemiecku z tłumaczeniem na język polski:

„Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.” – Szczęście jest jedyną rzeczą, która się podwaja, jeśli się je dzieli.

„Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.” – Liczą się tylko ci przyjaciele, do których można zadzwonić o czwartej rano.

” ‚Man kann nicht allen helfen’, sagt der Engherzige und hilft keinem.” – ‚Nie można pomóc wszystkim’, mówi małoduszny i nie pomaga nikomu.

„Wer in Unglück fällt, verliert sich leicht aus der Erinnerung der Menschen.” – Ten który popada w nieszczęście, znika łatwo z pamięci ludzi.

„Der Fanatismus ist die einzige „Willensstärke”, zu der auch die Schwachen gebracht werden können.” – Fanatyzm jest jedyną „siłą woli”, która jest osiągalna także przez słabych.

„Träume nicht dein Leben – lebe deinen Traum.” – Nie śnij o swoim życiu – przeżyj swoje życie.

„Wer die Freihei aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.” – Kto zrzeka się wolności, aby pozyskać bezpieczeństwo, na koniec straci obydwa.

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.” – Nie wystarczy wiedzieć, trzeba też z tej wiedzy korzystać; nie wystarczy chcieć, trzeba też czynić.

„Demokratie darf nicht so weit gehen, dass in der Familie darüber abgestimmt wird, wer der Vater ist.” – Demokracja nie powinna posuwać się tak daleko, żeby w rodzinie głosowano, kto jest ojcem.

„Erfolg hat nur, wer etwas tut während er auf dem Erfolg wartet.” – Sukces ma ten, który coś robi podczas czekania na sukces.

„Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.” – Doświadczenie prawie zawsze jest parodią idei.

„Dankbarkeit ist manchmal ein Band, oft aber eine Fessel.” – Wdzięczność bywa czasem więzią, często jednak kajdanami.

„Natürlich achte ich das Recht. Aber auch mit dem Recht darf man nicht so pingelig sein.” – Oczywiście szanuję słuszność. Ale także ze słusznością nie należy być zbyt drobiazgowym.
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.” – Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał.

„Die Liebe ist einäugig, aber Hass gänzlich blind.” – Miłość jest jednooka, ale nienawiść całkowicie ślepa.

„Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel. Sie können auch Vorboten einer neuen Regel sein.” – Wyjątki nie zawsze są potwierdzeniem starej reguły. Mogą też być zwiastunami nowej.

„Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.” – Najpiękniejsze, czego możemy doznać, jest to co tajemnicze.

„Gott würfelt nicht.” – Bóg nie gra w kości.

„Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele.” – Żyjemy w czasach doskonałych środków i niejasnych celów.

„Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.” – Kto już nie kocha i nie błądzi, ten daje się pogrzebać.

„Wer sichere Schritte tun will, muß sie langsam tun.” – Kto chce stawiać pewne kroki, musi czynić to powoli.

„Mit dem Wissen wächst der Zweifel.” – Wraz z wiedzą rosną wątpliwości.

 

Cytaty po niemiecku

 

Sentencje po niemiecku

Sentencje po niemiecku część 2

Przysłowia po niemiecku

Przysłowia po niemiecku część 2

 

cytaty po niemiecku

Cytaty po niemiecku z tłumaczeniem część 2
średnia: 2.5 z 2 głosów