Cytaty po niemiecku z tłumaczeniem

Cytaty po niemiecku zawierają wiele cennych myśli. Bardzo wiele z nich wypowiedział Albert Einstein, jako jeden z najbardziej światłych umysłów XX wieku. Poniżej znajdziecie najciekawsze cytaty po niemiecku z tłumaczeniem na język polski.

Cytaty po niemiecku z tłumaczeniem na polski:

„Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher.” – Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć co do tej pierwszej nie jestem pewien.

„Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht denselben Horizont.” – Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie dzielimy horyzontu.

„Reich ist man erst dann, wenn man sich in seiner Bilanz um einige Millionen Dollar irren kann, ohne dass es auffällt.” – Bogatym jest się dopiero wtedy, kiedy w swoim bilansie można pomylić się o parę milionów dolarów, które nie rzucają się w oczy.

„Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel.” – Wielu jest upartych w odniesieniu do raz obranej drogi, mniej w odniesieniu do celu.

„Ich stim­me mit der Mathe­matik nicht übe­rein. Ich meine, dass die Sum­me von Nul­len eine gefährliche Zahl ist.” – Nie zgadzam się z ma­tema­tyką. Uważam, że su­ma zer to groźna liczba.

„Man darf niemals ‚zu spät’ sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang.” – Nigdy nie powinno się mówić „za późno”. Również w polityce nigdy nie jest za późno. Zawsze jest czas na nowy początek.

„Phan­ta­sie ist wichti­ger als Wis­sen, denn Wis­sen ist beg­renzt.” – Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

„Für einen Vater, dessen Kind stirbt, stirbt die Zukunft. Für ein Kind, dessen Eltern sterben, stirbt die Vergangenheit.” – Dla ojca, którego dziecko umiera, umiera przyszłość. Dla dziecka, którego rodzice umierają, umiera przeszłość.

„Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind.” – Nauka bez re­ligii jest kulawa, re­ligia bez nauki jest ślepa.

„Wer nur vier oder fünf Flaschen Wein im Keller hat, hat relativ wenig, wer aber vier oder fünf Flaschen im Kabinett hat, hat relativ viel.” – Kto ma tylko cztery lub pięć butelek wina w piwnicy, ma względnie mało, ale kto ma cztery albo pięć butelek w gabinecie, ma względnie dużo.

„Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3. Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4. wer­den es Keulen sein.” – Nie wiem ja­ka broń będzie użyta podczas trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie.

„Men­schen, die wie wir an die Phy­sik glauben, wis­sen, daß die Un­ter­scheidung zwis­chen Ver­gangenheit, Ge­gen­wart und Zu­kun­ft nur eine be­son­ders har­tnäcki­ge Il­lu­sion ist.” – Ludzie ta­cy jak my, wierzący w fi­zykę, wiedzą, że różni­ca między przeszłością, te­raźniej­szością i przyszłością jest tyl­ko szczególnie upartą iluzją.

„Die schönsten Träume von Freiheit werden im Kerker geträumt.” – Najpiękniejsze marzenia o wolności są śnione w lochu.

„Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht.” – Ciężkie serce nie stanie się lekkie za sprawą słów.

„Die meisten Frauen setzen alles daran, einen Mann zu ändern, und wenn sie ihn dann geändert haben, mögen sie ihn nicht mehr.” – Większość kobiet robi wszystko, żeby zmienić swojego mężczyznę, i gdy już im się to uda, przestają go lubić.

„Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.” – Połączeni, także słabi stają się silnymi.

„Ist das Leben nicht hundert Mal zu kurz, sich in ihm – zu langweilen?” – Czy życie nie jest sto razy za krótkie – aby się w nim nudzić?

„Viele erkennen zu spät, dass man auf der Leiter des Erfolges einige Stufen überspringen kann. Aber immer nur beim Hinuntersteigen.” – Wielu zauważa za późno, że na drabinie sukcesu można przeskoczyć kilka poziomów. Lecz zawsze tylko gdy schodzą w dół.

„Liebst du das Leben? Dann vergeude keine Zeit, denn daraus besteht das Leben.” – Kochasz swoje życie? Więc nie trwoń czasu, ponieważ z tego składa się życie.

„Der Unterschied zwischen einen Arbeitsplatz und einer Karriere besteht in mindestens zwanzig Stunden in der Woche.” – Różnica pomiędzy stanowiskiem pracy a karierą polega na przynajmniej 20 godzinach w tygodniu.

„Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.” – Jest wiecej ludzi, którzy się poddają niż takich, którym się nie udało.

„Wel­ch tris­te Epoche, in der es lei­chter ist ein Atom zu zer­trümmern als ein Vo­rur­teil.” – Cóż za smut­na epo­ka, w której łat­wiej jest roz­bić atom niż zniszczyć przesąd.

„Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge.” – Nasze niepowodzenia są często skuteczniejsze niż nasze sukcesy.

„Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.” – Każdy błąd wydaje się nieprawdopodobnie głupi, jeśli popełniają go inni.

„Die echten Schriftsteller sind Gewissensbisse der Menschheit.” – Prawdziwi pisarze są wyrzutami sumienia ludzkości.

„Nichts ist schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß als das, was die Schüler wissen sollen.” – Nie ma nic bardziej okropnego niż nauczyciel, który nie wie więcej, niż powinien wiedzieć uczeń.

„Wenn es einen Weg gibt etwas besser zu machen: Finde ihn!” – Jeśli jest droga, by zrobić coś lepiej: znajdź ją!

„Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen.” – Dla wierzącego człowieka Bóg stoi na początku, a dla naukowca na końcu wszystkich jego rozważań.

„Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.” – Kto zbyt wiele się zastanawia, niewiele dokona.

„Einfachheit ist das Resultat der Reife.” – Prostota jest rezultatem dojrzałości.

Cytaty po niemiecku część 2

 

Sentencje po niemiecku

Sentencje po niemiecku część 2

Przysłowia po niemiecku

Przysłowia po niemiecku część 2

 

cytat po niemiecku

 

Jeśli znacie jeszcze jakieś cytaty po niemiecku, napiszcie je w komentarzu, a my umieścimy je na stronie :)

 

Cytaty po niemiecku z tłumaczeniem
średnia: 4.5 z 4 głosów