Niemieckie czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim

W języku niemieckim, tak jak w wielu innych językach występują czasowniki nieregularne, które niestety trzeba opanować na pamięć. Ich odmiana różni się od czasowników regularnych, które zawsze odmienia się tak samo, stąd ich nazwa. Poniższa tabela czasowników nieregularnych zawiera większość z nich. Nauka wszystkich jest we wczesnym okresie nauki niepotrzebna, a nauczenie tej listy już powinno być w miarę czasochłonne. Jeśli jednak już trochę posiedzimy nad tym, w miarę czasu znajdziemy podobieństwa między niektórymi, przez co będziemy mogli „trafić” z dużym prawdopodobieństwem w odpowiednią odmianę.

Tabela z czasownikami nieregularnymi:

Infinitiv Imperfekt Partizip II Polskie tłumaczenie
anbieten bot an angeboten oferować
anziehen zog sich an sich angezogen ubierać się
backen buk/backte gebacken piec
befehlen befahl befohlen rozkazać
beginnen begann begonnen zaczynać
bekommen bekam bekommen otrzymywać
bieten bot geboten oferować
bitten bat gebeten prosić
bleiben blieb geblieben pozostać
brechen brach gebrochen łamać
brennen brannte gebrannt palić się
bringen brachte gebracht przynosić
denken dachte gedacht myśleć
dürfen durfte gedurft móc
empfehlen empfahl empfohlen polecić
entscheiden entschied entschieden za/decydować
erschrecken erschrak erschrocken przerazić
essen gegessen jeść
fahren fuhr gefahren jechać
fallen fiel gefallen upadać
fangen fing gefangen łapać
finden fand gefunden znaleźć
fliegen flog geflogen latać
fliehen floh geflohen uciekać
fressen fraß gefressen żreć
frieren fror gefroren marznąć
gebaren gebar geboren rodzić
geben gab gegeben dawać
gehen ging gegangen iść
gelingen gelang gelungen udać się
gelten galt gegolten obowiązywać
genießen genoss genossen rozkoszować się
geschehen geschah geschehen wydarzyć się
gewinnen gewann gewonnen wygrać
gießen goss gegossen podlewać
greifen griff gegriffen sięgać
haben hatte gehabt mieć
halten hielt gehalten trzymać
hängen hing gehangen wisieć
heben hob gehoben podnosić
heißen hieß geheißen nazywać
helfen half geholfen pomagać
kennen kannte gekannt znać
kommen kam gekommen przychodzić
können konnte gekonnt móc
laden lud geladen załadować
lassen ließ gelassen pozwalać
laufen lief gelaufen biec
leihen lieh geliehen pożyczać
lesen las gelesen czytać
liegen lag gelegen leżeć
lügen log gelogen kłamać
mögen mochte gemocht lubić
müssen musste gemusst musieć
nachdenken dachte nach nachgedacht rozmyślać
nehmen nahm genommen brać
nennen nannte genannt nazywać
raten riet geraten radzić
reißen riss gerissen rwać
reiten ritt geritten jeździć konno
rennen rannte gerannt pędzić,  biec
riechen roch gerochen pachnieć
rufen rief gerufen wołać
scheinen schien geschienen świecić, wydać się
schieben schob geschoben pchać
schlafen schlief geschlafen spać
schlagen schlug geschlagen bić
schließen schloss geschlossen zamykać
schmeißen schmiss geschmissen wyrzucić, ciskać
schneiden schnitt geschnitten kroić
schreiben schrieb geschrieben pisać
schreien schrie geschrien krzyczeć
schweigen schwieg geschwiegen milczeć
schwimmen schwamm geschwommen pływać
sehen sah gesehen widzieć
sein war gewesen być
senden sandte gesandt wysyłać
singen sang gesungen śpiewać
sinken sank gesunken opadać, tonąć
sitzen saß gesessen siedzieć
sollen sollte gesollt mieć powinność
sprechen sprach gesprochen mówić
springen sprang gesprungen skakać
stechen stach gestochen kłuć
stehen stand gestanden stać
stehlen stahl gestohlen kraść
steigen stieg gestiegen wchodzić, wspinać
sterben starb gestorben umierać
stinken stank gestunken śmierdzieć
stoßen stieß gestoßen potrącić, uderzać
streiten stritt gestritten kłócić się
teilnehmen nahm teil teilgenommen uczestniczyć
tragen trug getragen nosić
treffen traf getroffen spotykać
treten trat getreten wchodzić
trinken trank getrunken pić
trugen trog getrogen oszukiwać
tun tat getan czynić, robić
verbringen verbrachte verbracht spędzać
vergessen vergaß vergessen zapominać
verlieren verlor verloren tracić, gubić
versprechen versprach versprochen obiecywać
waschen wusch gewaschen prać/myć
wegwerfen warf weg weggeworfen wyrzucać
wenden wandte gewandt zwracać się
werden wurde geworden stawać się, zostawać
werfen warf geworfen rzucać
wissen wusste gewusst wiedzieć
wollen wollte gewollt chcieć
ziehen zog gezogen ciągnąć
zwingen zwang gezwungen zmuszać


 

Odmiana czasowników niemieckich

Niemieckie czasowniki modalne

 

Czasowniki nieregularne po niemiecku nie są trudne do nauczenia, pomimo iż jest ich dużo. Wymaga to jednak trochę pracy i powtarzania ich do znudzenia. Wiedza ta jednak przyda się wam w przyszłości, więc nauka czasowników nieregularnych nie powinna zostać zignorowana.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *